กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่  1/2560 ตำแหน่งนักวิชาการสารธารณสุขปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                  
จำนวน  17  อัตรา
 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ                                  
จำนวน   3  อัตรา
(ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม)
 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ                                 
จำนวน   1  อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ                                
จำนวน   3  อัตรา
                                
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ                              
จำนวน   1  อัตรา
                               
นิติกรปฏิบัติการ                                                                
จำนวน   2  อัตรา
                               
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ                       
จำนวน   2  อัตรา
                               
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ                       
จำนวน   1  อัตรา
 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ                        
จำนวน   1  อัตรา
 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน        
จำนวน   3  อัตรา
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                                         
จำนวน   3  อัตรา
 
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน                            
จำนวน   4  อัตรา
 
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน           
จำนวน   1  อัตรา
 
โภชนากรปฏิบัติงาน                                                         
จำนวน   1  อัตรา
 
 
             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต www.ddc.job.thai.com ตั้งแต่วันที่  12-30  มิถุนายน 2560  ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัคร  คือวันที่  30  มิถุนายน 2560  ระบบจะปิดรับสมัครเวลา  16.30  น.
รวบรวมข้อมูลโดย  ครูดนตรีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก  กรมควบคุมโรค